§1 Postanowienia ogólne

Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem https://japantrak.pl/ jest prowadzony przez , Rafał Tomczyk prowadzący Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością  pod firmą JAPAN TRAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , ul. Brzeźnicka 402A, 97-500 Radomsko, NIP: 7722429093, REGON: 523066793, KRS,0000991035

 • Dane kontaktowe:
 • adres pocztowy: Rafał Tomczyk Japan Trak, ul. Brzeźnicka 402A, 97-500 Radomsko,
 • adres poczty elektronicznej: biuro@japantrak.pl 
 • numer telefonu: +48 517 711 452
 • Podstawowe definicje: 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Sklep – prowadzi
 • Prowadzony przez Usługodawcę sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem https://japantrak.pl/ 
 • Sprzedawca – właściciel Sklepu;
 • Regulamin – regulamin niniejszego sklepu internetowego;
 • Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia (przy czym w przypadku nieukończenia przez Klienta 18 roku życia do zawarcia transakcji wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego, chyba że Klient posiada pełną zdolność do czynności prawnych), a także: osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienie w ramach Sklepu internetowego;
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dokonuje zakupu w Sklepie); za Konsumenta uważa się również osobę fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą (dokonania zakupu w Sklepie), gdy z treści tej czynności prawnej wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charaktery zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • Indywidualne konto Klienta – zbiór informacji na temat Klienta oraz historii jego zamówień, przechowywanych przez Sprzedawcę;
 • Usługa - usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego,
 • Towar – produkt oferowany w Sklepie do sprzedaży;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu, określające w szczególności: dane Klienta, towar nabyty w ramach zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, a także rodzaj i ilość zamówionych towarów, sposób zapłaty oraz dostawy za towary nabywane w ramach zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu;
 • Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zakupu;
 • Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta;
 • Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady zawierania umów sprzedaży usług i towarów oferowanych przez Sklep, zasady realizacji zamówień, zasady postępowania reklamacyjnego oraz zasady obowiązujące przy korzystaniu z prawa odstąpienia od umowy.
 • Korzystanie ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Przed złożeniem Zamówienia Klient powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • Do korzystania ze Sklepu, w tym do składania zamówień, niezbędne jest spełnienie poniższych wymagań technicznych: 
 • posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu;
 • korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych, takich jak m. in. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Apple Safari;
 • posiadanie aktywnej poczty elektronicznej (konto e-mail).
 • Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami. 

§2 Składanie zamówień

 • Klient dokonuje zakupu towaru lub usługi w Sklepie poprzez złożenie zamówienia.
 • Zamówienia mogą być składane 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę.
 • Oferta dostępna w Sklepie stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 • Klient składający zamówienie w Sklepie jest zobowiązany do zapoznania się oraz zaakceptowania niniejszego Regulaminu. Fakt zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu przez Klienta jest potwierdzany poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Brak zaakceptowania Regulaminu przez Klienta jest równoznaczny z brakiem możliwości sfinalizowania zamówienia.
 • Klient składający zamówienie w Sklepie zobowiązany jest również do podania danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia – dane obligatoryjne – a także do wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych przez Sklep. Fakt wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest potwierdzany poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Podanie danych obligatoryjnych przez klienta jest niezbędne w celu złożenia i realizacji zamówienia.

Klient może podać również inne dane – dane fakultatywne – w odpowiednim miejscu w formularzu zamówień. Podanie danych fakultatywnych nie jest konieczne do złożenia oraz realizacji zamówienia.

 • Klient dokonuje wyboru Towaru dostępnego w Sklepie internetowym określając ilość jaką zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianego produktu. Następnie Klient składa swoje zamówienie poprzez dodawanie do „Koszyka” wybranych przez siebie usług bądź towarów. 
 • Klient podczas składania zamówienia poproszony zostanie o zalogowanie się na swoje Indywidualne Konto Klienta lub też w przypadku nowych Klientów do jego założenia
 • Klient może również złożyć zamówienie bez rejestracji.  Jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji Klient powinien wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. 
 • Klient ma możliwość modyfikacji swojego zamówienia do czasu jego ostatecznego potwierdzenia w formularzu zamówienia – przycisk „Kupuję i płacę”.
 • Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia przez Klienta, wypełnieniu przez niego formularza zamówienia oraz zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz ostatecznym potwierdzeniu zamówienia poprzez przycisk „Kupuję i płacę”. Zamówienie złożone w powyższy sposób pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 • Po złożeniu zamówienia na podany adres e-mail Klienta jest wysyłane potwierdzenie złożonego zamówienia wraz z jego szczegółami. Wiadomość 
 • potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).

§3 Ceny usług

 • Ceny prezentowanych usług w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto, tj. zawierają odpowiednie podatki, w tym podatek VAT.
 • Ceny podane w Sklepie dotyczą jednej usługi bądź jednej sztuki towaru.
 • Ceny usług oraz towarów obowiązują tylko podczas składania zamówienia w Sklepie internetowym.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny, jednakże zmiana ceny nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny. 

§4 Akcje promocyjne

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do organizowania akcji promocyjnych - promocje oraz wyprzedaże.
 • Akcje promocyjne mogą polegać na udzieleniu rabatu kwotowego lub procentowego na daną usługę, usługi lub na dany towar bądź towary.
 • Regulamin akcji promocyjnych będzie udostępniany każdorazowo w momencie uruchomienia akcji.
 • Rabat liczony jest od wartości brutto usług i towarów.
 • Akcje promocyjne mogą obowiązywać przez czas określony przez Sprzedawcę lub do odwołania.

§5 Sposób płatności

 • Klient może dokonać płatności formie przedpłaty w pełnej wysokości poprzez:
 • System płatności PayU – przelewy24,
 • Zapłatę gotówką przy odbiorze zamówionego towaru lub towarów
 • Zapłatę kartą przy odbiorze zamówionego towaru lub towarów 
 • Zamówienia, które nie zostaną opłacone w ciągu 7 dni od daty ich złożenia, zostaną automatycznie anulowane 
 • Za datę zapłaty zamówienia uznaje się moment zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy.

§6 Realizacja zamówienia

 • Zamówienia realizowane są w dni robocze – od poniedziałku do piątku. 
 • Zamówienia realizowane są według kolejności ich wpłynięcia.
 • Zamówiony towar wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty. Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania zamówienia (jego kompletowanie oraz pakowanie) oraz czas dostawy zamówienia, który uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu doręczenia Towaru.
 • W przypadku gdy Sprzedawca z jakichkolwiek przyczyn nie może zrealizować zamówienia w całości, informuje o zaistniałej sytuacji Klienta. Klient wyraża zgodę na realizację zamówienia w częściach.
 • Wraz z zapłatą za usługę bądź za towar Klient otrzymuje fakturę VAT lub paragon. Elektroniczna wersja faktury VAT jest wysyłana na wskazany przez Klienta adres e-mail. Paragon jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem.

§7 Sposób i koszty dostawy

 • Szczegóły zamówionego towaru wysyłane są na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia. 
 • Towar wysyłany jest za pośrednictwem:
  • Paczkomat Inpost,
  • Kurier DPD,
  • Kurier RABEN
  • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dostaw za pośrednictwem innych niż wymienione w zdaniu poprzednim firm spedycyjnych.
 • Sprzedawca umożliwia odbiór osobisty Towaru w miejscu i w terminie uprzednio ustalonym z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Informacje o dostępnych rodzajach oraz kosztach dostawy podawane są w trakcie wypełniania przez Klienta formularza zamówienia.
 • Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę.

§8 Prawo odstąpienia od umowy

 • Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny.
 • Termin na złożenie oświadczenia o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy wynosi 14 dni.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w formie pisemnej, przesyłając je:
 • e-mailem na adres: biuro@japantrak.pl
 • pocztą na adres: Rafał Tomczyk JAPAN TRAK, ul. Brzeźnicka 402a, 97-500 Radomsko.
 • Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, jednakże nie jest to warunek obligatoryjny zachowania ważności złożonego oświadczenia.
 • Do zachowania terminu na skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy niezbędne jest wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu.
 • Zgodnie z art. 28 ustawy o prawach konsumenta bieg terminu rozpoczyna się:
 • od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez Klienta osobę trzecią inną niż przewoźnik – w przypadku umowy, w której sprzedawca zobowiązał się do wydania rzeczy i przeniesienia prawa własności tej rzeczy;
 • od dnia objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części – w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach;
 • od dnia objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy – w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony;
 • od dnia zawarcia umowy – w przypadku pozostałych umów.
 • Klientowi, który skorzystał z prawa odstąpienia od umowy, złożył w sposób prawidłowy i terminowy oświadczenie o chęci skorzystania z tego prawa, wszelkie dokonane przez niego płatności zostaną zwrócone w terminie nie dłuższym niż 14 dni, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta.
 • Środki zostaną zwrócone w tej samej formie, w jakiej dokonano płatności, chyba że Klient wyraźnie wskaże inną, preferowaną przez siebie formę zwrotu środków.
 • W przypadku zwrotu Towarów Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu - rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi) - będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 •  

§9 Składanie i rozpatrywanie reklamacji

 • Sprzedawca na usługi oferowane w Sklepie nie udziela gwarancji. 
 • Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi towar pozbawiony wad fizycznych oraz prawnych.
 • Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady towaru, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 556-582 Kodeksu cywilnego.
 • Jeżeli zdaniem Klienta zakupiony przez niego towar nie jest zgodny z umową, Klient jest zobowiązany do:

- wskazać, na czym polega (zdaniem Klienta) nieprawidłowość lub brak zgodności z umową ze wskazaniem rodzaju i daty ich wystąpienia;

- wskazać preferowaną przez siebie formę rozstrzygnięcia reklamacji;

- podać swoje dane kontaktowe.

 • Sprzedawca zobowiązuje się do rozstrzygnięcia reklamacji w ciągu 14 dni. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania o  wyniku postępowania reklamacyjnego oraz ustalenia dalszych szczegółów postępowania, zgodnie z podanymi przez Klienta danymi teleadresowymi.
 • W przypadku uznania złożonej reklamacji Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z postępowaniem reklamacyjnym.
 • Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres biuro@japantrak.pl  lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 • Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Towar należy dostarczyć na adres: 97-500 Radomsko, ul. Brzeźnicka 402a. Dostarczenie Towaru w ramach realizacji wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 • Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. W przypadku Towaru używanego Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady stwierdzone przed upływem roku od dnia wydania Towaru Klientowi będącemu konsumentem.
 • Zgodnie z art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964roku. Kodeks cywilny, przy sprzedaży na rzecz Klienta będącego przedsiębiorcą odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

§10 Wystawianie Opinii

 • Sprzedawca umożliwia swoim Klientom wystawianie i dostęp do opinii o Produktach oraz o Sklepie Internetowym na zasadach wskazanych  w niniejszym punkcie Regulaminu.
 • Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu. Dodanie opinii możliwe jest po zakończonym procesie zakupowym i wypełnieniu przesłanego formularza drogą mailową. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinia o Sklepie Internetowym może być wystawiona przez osobę będącą Klientem Sklepu Internetowego. 
 • Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
 • Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (np. przy danym Produkcie) lub w zewnętrznym serwisie zbierającym opinie, z którym współpracuje Sprzedawca i do którego odsyła na stronie Sklepu Internetowego (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego). 
 • Sprzedawca wysyła swoim Klientom (w tym także za pomocą zewnętrznego serwisu zbierającego opinie) indywidualny link na podany przez Klienta przy zakupie adres poczty elektronicznej – w ten sposób dostęp do formularza opinii otrzymuje wyłącznie Klient, który dokonał zakupu Produktu w Sklepie Internetowym.
 • W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu. 
 • Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 9. Regulaminu.
 • Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów. Sprzedawca udostępnia opnie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.

§11 Pozasądowe rozstrzyganie sporów

 • Sprzedawca wyraża zgodę  na rozstrzygnięcie ewentualnych sporów na drodze polubownej, w szczególności w drodze postpowania mediacyjnego. 
 • Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz sporów dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz powiatowych rzeczników konsumentów.
 • Najważniejsze informacje dotyczące pozasądowych metod rozwiązywania sporów konsumenckich znajdują się pod adresem:

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

§12 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu oraz jego Użytkowników jest, Rafał Tomczyk prowadzący Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością  pod firmą JAPAN TRAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , ul. Brzeźnicka 402A, 97-500 Radomsko, NIP: 7722429093, REGON: 523066793, KRS,0000991035

 •  
 • Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niektóre dane osobowe są niezbędne do realizacji zamówienia.
 • Dane osobowe Klienta są zbierane i przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do:
 • zarejestrowania Klienta i utworzenia jego Indywidualnego konta Klienta w Sklepie;
 • realizacji zamówienia złożonego przez Klienta,
 • udziału w Newsletterze (po wyrażeniu na to zgody).
 • Dane osobowe Klienta są przechowywane do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie przez Klienta, maksymalnie przez 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia.
 • Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich modyfikacji, przenoszenia oraz usunięcia. Klient ma również prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.
 • W oparciu o przekazane dane osobowe Klientów nastąpi profilowanie. Administrator na podstawie przetwarzanych danych będzie przedstawiać Klientom oferty dobrane do ich preferencji oraz zainteresowań. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do procesu profilowania. 
 • Klient ma prawo w każdej chwili cofnąć wyrażoną przez siebie zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

§13 Polityka cookies

 • Sklep wykorzystuje pliki typu cookies (ciasteczka), które to pliki są zapisywane na komputerze/urządzeniu multimedialnym Klienta, z którego dokonano połączenia. 
 • Pliki cookies dostarczają danych dotyczących korzystania ze Sklepu, a ich celem jest ułatwienie Klientowi korzystania ze Sklepu, dostosowanie do jego potrzeb oraz oczekiwań, a także badanie ruchu Klientów na stronie Sklepu.
 • Pliki cookies są wykorzystywane tylko za zgodą Klienta.
 • Klient w każdy momencie może ograniczyć lub wyłączyć w używanej przez siebie przeglądarce opcję przyjmowania plików cookies. W takim przypadku korzystanie ze Sklepu może zostać utrudnione, a nawet całkowicie zablokowane.

§14 Postanowienia końcowe

 • Niniejszy Regulamin stanowi część zawieranej umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Wszelkie ewentualne spory powstałe w wyniku realizacji zawartej umowy będą w pierwszej kolejności rozstrzygane na drodze pozasądowej, w sposób polubowny.
 • Sprzedawca zastrzega prawo zmiany Regulaminu w całości lub w częściach. Zmiany w Regulaminie obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie Sklepu Internetowego. Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania o zmianie Regulaminu wszystkich Klientów posiadających Indywidualne konto Klienta, w terminie 7 dni przed planowaną zmianą Regulaminu.
 • W przypadku zmiany Regulaminu wszystkie zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian będą realizowane zgodnie z wersją Regulaminu obowiązującą na dzień złożenia zamówienia.
 • Regulamin wchodzi w życie w dniu jego publikacji na stronie Sklepu internetowego